Kaikki ei ole mustavalkoista, Kokoomusopis- kelijoissakin on vihreän eri sävyjä

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnan sääntömääräinen liittokokous järjestettiin viime viikonloppuna Oulussa. Kokouksessa hyväksyttiin Kokoomusopiskelijoiden periaateohjelman lisäksi jo ennakolta julkisuudessa huomiota herättänyt ympäristö- ja energiapoliittinen linjapaperi. Aion tähän kirjoitukseen kirjoitella omia ajatuksiani liittokokouksesta ja sen tekemistä linjauksista.

Ympäristölinjamme sisältävät muun muassa toiveen siitä, että naudan- ja sianlihan tuotannon tuista luovuttaisiin. Alkuperäisen linjauksen perusteissa todettiin, että liiton mielestä tuet vääristävät markkinoita ja käyvät kalliiksi. Halusimme kuitenkin huomioida myös luonnon kuormittumisen osana kirjausta. Liittokokouksessa asiaa valmistellut työryhmä muutti linjauksen muotoon:

”Lihatuotannon yhteiskunnallisista tuista luovuttava markkinoita vääristävinä, luontoa raskaasti kuormittavana ja kalliin hintansa vuoksi koko EU:n alueella.”

Tämä kirjaus on ymmärrettävästi aiheuttanut kauhistelua erityisesti niissä osissa Suomea, joissa maatalous on hallitseva pääelinkeino.

Eilen uutisoitu ydinvoimakirjauksemme herätti huomiota. Suhtautuminen on ollut lähes epäuskoista – voiko Kokoomuksessa olla muitakin, kuin sataprosenttisesti ydinvoiman takana seisovia mielipiteitä? Myös Kokoomusopiskelijoiden sisällä asiaan on suhtauduttu ristiriitaisin tuntein.

Paperia hyväksyessä tiedostimme, että avauksemme ovat radikaaleja ja tehty herättämään keskustelua. Avaan hieman sisältöä sanojen takana – Pelkistettyjen lauseiden taakse jää usein paljon täsmennettävää. Sen vuoksi haluan nyt avata tarkemmin linjapaperistamme käydyn keskustelun sisältöä.

 

Ajatus paperin taustalla

Ympäristö- ja energiapoliittinen linjapaperi on luotu rohkeaksi ohjenuoraksi, yleviksi ja kauas katsoviksi tavoitteiksi. Nämä tavoitteet ilmaisevat tahtotilan, eikä niillä ole tarkoituskaan kyetä vastaamaan kaikkiin kysymyksiin tyhjentävästi. Tavoitteen asetanta ei aina ota huomioon sattumaa. Tämän paperin tarkoitus on olla herättelijä, haastaja, sparraaja.

Kokoomusopiskelijoiden, jonka jäsenistöstä valtaosa on nuoria, opiskelevia aikuisia, tehtävä puolueorganisaation sisällä on haastaa ja tarjota ideoita – joskus radikaalejakin. Sivistykseen ja paljon puhuttuun vastuunkantoon kuuluu asioiden tarkastelu kriittisesti ja taito katsoa asioita tutun, turvallisen näkökulman ulkopuolelta. Kokoomusopiskelijat uskoo, että sen tehtävä on luoda debattia. Itse toivon, että oma sukupolveni katsoisi rohkeasti tulevaisuuteen. Emme voi suhtautua ympäristöön ja luonnonvaroihin itsestäänselvyyksinä.

Tämä linjapaperi muodostui ravistelevaksi keskustelunavaukseksi. Osoittautui, että se sisälsi paljon herkkiä asioita. Polarisoitunut ydinvoimakeskustelu, sekä lihantuotanto ja sitä kautta väestön keino tienata elantonsa olivat aiheita, jotka olivat paljon herkempiä kuin osasimme etukäteen edes ymmärtää. Halusimme luoda työkalun, johon sisällyttää erilaisia ja eriasteisia toimia. Linjamme kuitenkin eroavat totutusta kokoomuslaisesta linjasta. Tahdomme haastaa koko puolueyhteisöä ja yhteiskuntaa laajemmin pohtimaan, olisiko näiden linjausten takana paljonkin käyttökelpoista huolimatta niiden provokatiivisesta luonteesta.

Liiton puheenjohtajana seison tukevasti valitsemiemme linjojen takana ja olen valmis rakentavasti keskustelemaan ohjelmastamme ja tarpeen tullen suhtautumaan siihen itsekin kriittisesti, jos vasta-argumentit osoittautuvat kiistattomiksi. Silloin olemme ainakin kääntäneet nämä kivet matkalla kohti parempaa Suomea, jonka etujen tavoittelu on osa yhteistä agendaamme. En näe näiden asioiden välillä ristiriitaa, vaan päinvastoin näen ne toisiaan tukevina elementteinä.

 

Lihantuotanto ja ydinvoima herättävät tunteita

Korostan uudelleen, ettemme minä saati Kokoomusopiskelijat halua ajaa maanviljelijöitä tai suomalaista maataloutta pois Suomesta. Emme lakkauttaisi maataloustukia välittömästi tai kertaheitolla. Me emme myöskään lähtökohtaisesti vastusta ydinvoimaa. Näin ei linjapaperissakaan todeta. Päinvastoin koemme ydinvoiman olennaisena osana siirtymäajan sähköntuotantoa tilanteessa, jossa Suomi on riippuvainen tuontisähköstä.

Ehdotamme ja edellytämme kuitenkin toimintaa ja erilaisten vaihtoehtojen pohtimista, sillä tosiasia on, ettei nykyisenkaltainen tyylimme elää ole kaikilta osin kestävä.

Itse keskustelua herättänyt ydinvoimakirjaus kuuluu seuraavasti:

“Jo myönnettyjen lupien lisäksi nykymuotoisille, eli kolmannen sukupolven ydinvoimalaitoksille ei myönnetä lisälupia.” 

Koska linjapaperin ydinvoimakirjaus on vain yksi ranskalainen viiva, täytyy liittohallituksen vielä tulkita ja tarkentaa mihin asti kirjaus käytännön tasolla ulottuu. Onko esimerkiksi tulkittavissa, että mikäli TVO:n hanke ei toteudu, voitaisiin lupa myöntää Loviisan voimaloiden korvaavan reaktorin rakentamiseen? Liittokokouksessa käydyn keskustelun perusteella oli ajattelun pohjalla, että valmiiden ja keskeneräisen Olkiluoto 3:n lisäksi, kaksi lisäreaktoria haluttaisiin nähdä valmiina.

Ydinvoimakirjauksen taustana oli herätellä ihmisiä pohtimaan kriittisesti kuinka isoja investointeja ydinvoimalaitokset ovat ja että niillä on merkittävä vaikutus määriteltäessä tulevaisuuden suuntaa energiainvestointien osalta.

Lihantuotannon tukien lakkauttamiskeskustelussa pohdintaa herättivät lihatuotannon ympäristövaikutukset ja ylipäätänsä markkinoiden toimivuus. Tunnistimme, että elintarvikealalla on suuria ongelmia erityisesti alkutuotannon osalta. Ihannetilanteessa markkinat määrittelisivät hinnan ja se olisi riittävä myös alkutuottajalle. Kokoomusopiskelijat halusivat tuoda tämän asian esiin, eivätkä ottaa asioita vain annettuna.

Liittokokousväen mielestä on järkevämpää antaa markkinoiden määrittää lihalle oikea hinta, ja vaikuttaa tätä kautta sen kulutukseen. Näin kysyntään vaikuitettaisiin vapaammin kuin pakollisia kasviruokapäiviä asettamalla ja vaatimalla. Me ymmärrämme realiteetit ajamiemme asioiden takana, mutta toivoisin, ettemme aina suhtautuisi asioihin annettuna. On voitava uskaltaa kyseenalaistaa totuttua ja miettiä asioita avoimin mielin. On myös voitava uskaltaa liikkua eteenpäin miettien, että eikö asioille voisi oikeasti tehdä mitään?.

Kokoomusopiskelijoissa on valtavasti osaamista, mutta luulen, etteivät kaikki äänestäneet olleet ydinenergian saati energiapolitiikan asiantuntijoita. Enhän sitä itsekään ole. Me teimme kuitenkin liittokokouksessa valinnan: Ydinvoima on väline, ei itseisarvo.

 

Taustalla jaloja ajatuksia

Kokoomusopiskelijat haluaa, että Suomi ja maailma sen ympärillä säilyttävät monimuotoisuutensa. Haluamme rikkaiden luonnonvarojen olevan hyödynnettävissä vielä pitkään senkin jälkeen, kun meidän sukupolvestamme on aika jättänyt. Tulevaisuuden eteen on oltava valmis tekemään töitä ja jopa kipeitä muutoksia niihin tapoihin, joita/mitä pidämme koskemattomina tai itsestäänselvyyksinä. Ympäristö- ja energiapoliittisen linjapaperimme on tarkoitus arkistojen sijaan päätyä luettavaksi ja sparrata yhteisöämme tekoihin: liian usein toimintaan tähtäävät tavoitteet jäävät vain korulauseiksi paperille. Siihen meillä ei kuitenkaan ole nykyisessä tilanteessa varaa, oli kyse sitten ympäristö- tai talouspolitiikasta.

Minä uskon, että paras mahdollinen tulevaisuus rakennetaan keskustelemalla avoimesti vaihtoehdoista. Lukkiutuminen yhdenlaiseen toimintatapaan ei kanna kauas. Keskustelua toiminnasta ja linjoista tulee jatkaa.

Kokoomusopiskelijoiden tavoiteohjelma avataan uudelleen ensi vuonna. Silloin on tuhannen taalan paikka vaikuttaa kantoihimme.Toivon, että kaikista tunteita herättäneistä linjoista keskustellaan voimakkaasti toisia haastaen ja tunteen palolla.

 Daniel Lahti,
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnan puheenjohtaja