Tietosuojaseloste - liity jäseneksi

Rekisterinpitäjä

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry
Töölönkatu 3 A, 4. krs
00100 Helsinki
Y-tunnus 0221231–4

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Pääsihteeri Tomas Kurenniemi
[email protected]
044 0611 200

Rekisterin nimi

Liity jäseneksi –lomake

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Liittymislomakkeen täyttäneen henkilön tietoja käytetään hänen liittämisekseen Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry:n jäseneksi. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kun tiedot liittyvät jäseneksi liittymiseen, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn liittymistä eikä sitoutua tapahtumaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröitävä henkilö syöttää liittymislomakkeesen seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen mahdollistamiseksi:

Henkilön etunimet ja sukunimi
Sähköposti
Puhelinnumero
Osoite
Postitoimipaikka
Syntymäaika
Sukupuoli
Toive paikallisyhdistyksestä

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön liittymislomakkeessa ilmoittamat tiedot.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötiedot siirretään Kansallinen Kokoomus rp:n ylläpitämään jäsenrekisteriin liiton jäsenyyden rekisteröimistä ja vahvistamista varten. Puolueen jäsenrekisterin tietosuojaselosten löydät täältä.

Tietojen väliaikaiseen säilyttämiseen saatetaan käyttää ulkopuolisia palveluita kuten Google-palvelut, joiden ylläpitämät palvelimet saattavat sijaita fyysisesti EU- ja ETA-alueen ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina ja niiden käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa luotettavassa ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavan kolmannen osapuolen internet-palvelimilla. Luvattomien henkilöiden pääsy tietoihin estetään myös teknisen suojautumisen avulla.

Henkilön liittymislomakkeen kautta lähettämät tiedot tallentuvat kotisivujen WordPress-järjestelmään, ennen kuin ne siirretään puolueen jäsenrekisteriin. Lisätietoa WordPress-palvelusta ja tietosuojasta löydät täältä.

Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä liittymislomakkeessa ilmoitettuja tietoja.

Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tietoihin on pääsy vain asiaan kuuluvilla henkilöillä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Niiltä osin, kun henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin WordPress-palvelussa niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn jäseneksi liittymisen mahdollistamiseksi. Tämän jälkeen tietoja säilytetään puoleen jäsenrekisterissä.