Opiskelijajärjestöt: Korkeakoulut avattava poliittiselle toiminnalle!

KANNANOTTO – UTTALANDE (på svenska nedan)
23.02.2011
Opiskelijajärjestöt vaativat yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tilojen avaamista avoimelle poliittiselle toiminnalle.
Useimpien yliopistojen ja lähes kaikkien ammattikorkeakoulujen tiloihin ei ole puoluetunnuksilla varustetuilla yhdistyksillä tällä hetkellä mitään asiaa tekemään toimintaansa tutuksi.
”Korkeakoulujen tehtävänä on lain mukaan kasvattaa aktiivisia ja kriittisiä kansalaisia. Ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien tehtävä on tukea korkeakouluja tässä tehtävässä. Aktiiviseen kansalaisuuteen kuuluu puolueiden ja demokraattisen järjestelmän tunteminen sekä mahdollisuus osallistua itse poliittiseen toimintaan,” muistuttavat opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat.
Ylioppilaskunnan ja opiskelijakunnan jäsenet joutuvat eriarvoiseen asemaan erityisesti edustajistovaaleissa, joissa ehdokaslistoja asettavat niin ainejärjestöt, osakunnat kuin puolueetkin. Ainejärjestöt voivat mainostaa toimintaansa vapaasti, mutta puolueet eivät. Lisäksi uuden vaalirahoituslain myötä ylioppilas- ja opiskelijakunnat eivät
enää voi tukea puolueiden opiskelijayhdistyksiä taloudellisesti, mutta muita vaaleihin osallistuvia listoja kylläkin.
”Korkeakoulujen ei tarvitse holhota opiskelijoita. He osaavat kyllä päättää aivan itse. 70-luvun ylipolitisoitumisen traumasta seuraa, etteivät nuoremmat sukupolvet opi tuntemaan puolueiden eroja ja järjestelmää lainkaan. Tämä sopii tietenkin suurille ikäluokille, jotka ovat vaaleissa ahkerinta äänestäjäporukkaa. Nyt olisi kuitenkin aika saada nuoret ja opiskelijat kiinnostumaan vaaleista ja valitsemaan oman tulevaisuutensa tekijöitä,” puheenjohtajat sanovat.
Lisätietoja:
Keskustan Opiskelijaliitto ry
puheenjohtaja Markus Ylimaa 050-389 7260
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry
puheenjohtaja Jenny Nyman 040-538 4652
Liberaalit Opiskelijat LSK ry
puheenjohtaja Mats Biström 040-547 2033
Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry
puheenjohtaja Sarita Niemi 045-112 9299
Vihreät nuoret ja opiskelijat ViNO ry
puheenjohtaja Paloma Hannonen 050-593 1190
puheenjohtaja Inka Venetvaara 044-339 9663
Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
puheenjohtaja Helmi Selamo 050-389 1000
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
puheenjohtaja Katri Korolainen-Virkajärvi 044-906 5007
—–
UTTALANDE
23.2.2011
Studerandeorganisationerna: Öppna högskolorna för politisk verksamhet!
Studerandeorganisationerna kräver att universitetens och yrkeshögskolornas utrymmen öppnas för politisk verksamhet. I flera universitet och i nästan alla yrkeshögskolors utrymmen är det för tillfället näst intill omöjligt för föreningar med partitillhörighet att marknadsföra sin verksamhet.
”Högskolans uppgift är enligt lag att utbilda aktiva och kritiska medborgare. Studentkårers och studerandekåres uppgift är att stöda högskolan i denna uppgift. Till ett aktivt medborgarskap hör kännedom om partierna och det demokratiska systemet samt möjligheten till att själv delta i politisk aktivitet,” påminner studerandeföreningarnas ordföranden.
Studentkårernas och studerandekårernas medlemmar hamnar i en ojämlik ställning speciellt under kårval, då kandidatlistor uppställs av såväl ämnesföreningar och nationer som partier och politiska grupperingar.
Ämnesföreningarna kan, till skillnad från partierna och de politiska grupperingarna, fritt marknadsföra sin verksamhet.
Till följd av den nya valfinansieringslagen har student- och studerandekårerna dessutom ingen möjlighet att längre stöda partiernas studerandeorganisationer ekonomiskt. Samtidigt är det ändå möjligt att stöda andra listor i valen.
”Högskolorna behöver inte vara förmyndare för studeranden. Vi vet att studeranden kan ta beslut på egen hand. Trauman från 70-talets överpolitisering återföljs av att yngre generationer inte lärt sig skillnaderna mellan de politiska partierna eller det befintliga systemet över huvudtaget. Detta passar naturligtvis de stora åldersklasserna, som utgör de aktivaste röstningsgrupperna i valen. Det är på tiden att få unga och studerande intresserade av val och att välja sina egna framtidspåverkare,” säger ordförandena.
Ytterligare information:
Centerns Studerandeförbund
ordförande Markus Ylimaa 050-389 7260
Samlingspartiets Studerandeförbund Tuhatkunta
ordförande Jenny Nyman 040-538 4652
Liberala Studerande LSK
ordförande Mats Biström 040-547 2033
Socialdemokratiska studerande
ordförande Sarita Niemi 045-112 9299
De gröna unga och studerandenas förbund
ordförande Paloma Hannonen 050-593 1190
ordförande Inka Venetvaara 044-339 9663
Förbundet för studerandekårer vid yrkehögskolorna i Finland
ordförande Helmi Selamo 050-389 1000
Finlands studentkårers förbund (FSF)
ordförande Katri Korolainen-Virkajärvi 044-906 5007

Edellinen artikkeli
Gustav Dymovin alustus Kokoomusopiskelijoiden syyskorkeakoulussa 2010
Seuraava artikkeli
Talvikorkeakoulu on taas täällä!