Huominen ilman pelkoa -kampanjan tukijat: Nykylaki riittämätön, koska järjestäytyneeseen rasismiin ei voida puuttua

In english below
På svenska nedan
rasismirikoslakiin
Tiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
 
Huominen ilman pelkoa -kampanjan tukijat: Nykylaki riittämätön, koska järjestäytyneeseen rasismiin ei voida puuttua
 
Huominen ilman pelkoa – Järjestäytynyt rasismi rikoslakiin -kampanjan tukijat vaativat kansanedustajia toimimaan sen puolesta, että järjestäytynyt rasismi kielletään ja siihen osallistuminen kriminalisoidaan Suomen lainsäädännössä. Järjestöt kannustavat kaikkia suomalaisia allekirjoittamaan kampanjan vetoomuksen asian puolesta. Järjestöt kattavat noin puoli miljoonaa suomalaista.
 
– Haluamme yhdessä huomisen ilman pelkoa. Haluamme huomisen, jossa pelottelu ja ahdasmielisyys eivät hallitse asenteita yhteiskunnassamme. Huomisen, jossa järjestäytyneille rasistisille joukoille voidaan sanoa yksiselitteisesti ei ja viranomaiset voivat puuttua niiden toimintaan. Rasistiselle toiminnalle ei saa antaa tuumaakaan periksi, vaativat kampanjaa tukevien järjestöjen puheenjohtajat.
 
Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) on kritisoinut Suomea siitä, että rasismin ilmiöistä huolimatta rotusyrjintäsyytteistä annettujen langettavien tuomioiden määrä on pieni ja tapauksia viedään oikeuteen harvoin. Kampanja on saanut myös tukea lakiasiantuntijoilta, jotka ovat nostaneet esiin, ettei nykylaki ole yksiselitteinen ja sitä tulisi korjata kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.
 
– Kun nykylaki on liian monitulkintainen eikä käytännössä toimi, on velvollisuutemme yhteiskunnallisina toimijoina vaatia lain selventämistä. Suomi ratifioi rotusyrjinnän vastaisen sopimuksen jo 46 vuotta sitten. Nyt viimeistään on korkea aika siirtää sopimuksen velvoitteet osaksi kansallista lainsäädäntöä, tukijajärjestöjen puheenjohtajat jatkavat.
 
Huominen ilman pelkoa – järjestäytynyt rasismi rikoslakiin on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaiskampanja. Kampanjan tavoitteena on saattaa järjestäytynyt rasismi rikoslakiin yli 100 kansanedustajan allekirjoittamalla lakialoitteella. Kampanja kerää verkkosivuillaan allekirjoituksia vetoomukseen, joka luovutetaan kansanedustajille lokakuussa. Allekirjoituksia on kertynyt yli 5000 kappaletta.
 
Lisätietoja:

Marianna Kupias, puheenjohtaja, p. 044 239 9029
 
Kampanjan perustajat:
Jaakko Mustakallio, p. 045 652 0589
Saara Ilvessalo, p. 040 050 4089
 
Allekirjoita vetoomus: www.rasismirikoslakiin.fi
 
POLIITTISET JÄRJESTÖT
 
RKP-nuoret, puheenjohtaja: Ida Schauman, p. 040 1824 969
Kokoomusopiskelijat, puheenjohtaja: Marianna Kupias, p. 044 239 9029
Demarinuoret, puheenjohtaja: Mikkel Näkkäläjärvi, p. 040 076 5002
Keskustanuoret, puheenjohtaja: Hilkka Kemppi, p. 050 384 6820
Sosialidemokraattiset opiskelijat, puheenjohtaja: Hanna Huumonen, p. 045 112 9299
Keskustan opiskelijaliitto, puheenjohtaja: Anniina Sippola, p. 050 389 7260
Vihreät nuoret, puheenjohtajat: Jaakko Mustakallio & Saara Ilvessalo, p. 045 652 0589 & 040 050 4089
Vasemmistonuoret, puheenjohtaja: Anni Ahlakorpi, p. 040 545 4753
 
VALTAKUNNALLISET JÄRJESTÖT
 
Suomen ylioppilaskuntien liitto – SYL ry, puheenjohtaja: Heikki Koponen, p. 044 906 5007
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, puheenjohtaja Jemi Heinilä, p. 050 389 1000
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – NUVA ry, puheenjohtaja: Kimi Uosukainen, p. 044 777 0561
Suomen lukiolaisten liitto, puheenjohtaja: Elli Luukkainen, p. 050 433 3171
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, puheenjohtaja: Jasmina Khabbal, p. 044 7530 581
Naisasialiitto Unioni, puheenjohtaja: Katju Aro, p. 040 773 9632
 
ALUEELLISET JÄRJESTÖT
 
Aalto yliopiston ylioppilaskunta, puheenjohtaja: Milja Asikainen, p. 050 520 9420
Haaga-Helian opiskelijakunta Helga, puheenjohtaja: Max Laihonen, p. 045 1368 093
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, puheenjohtaja: Susanna Jokimies, p. 050 543 9610
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, puheenjohtaja: Lasse Heikkilä, p. 045 137 1964
Oulun yliopiston ylioppilaskunta, puheenjohtaja: Kati Hannila, p. 040 523 1821
Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, puheenjohtaja: Mikael Malkamäki, p. 050 361 2845
Turun yliopiston ylioppilaskunta, puheenjohtaja: Riina Lumme, p. 045 320 5125
TAMK sosiaalialan opiskelijoiden puolesta – SOPU ry, puheenjohtaja Heidi Wathen, p. 044 359 8337
 
**
 
Press release
Ready to be published
 
Supporters of Tomorrow without fear campaign: The current law is insufficient because organised racism cannot be intervened against.
The supporters of Tomorrow without fear – Organised racism into the criminal law campaign demand Finnish members of parliament to act upon banning organised racism and outlawing participating in it. The signatory organisations encourage all Finns to sign the campaign’s petition in order to outlaw organised racism.
“We want a tomorrow without fear. We want a tomorrow where fear and bigotism do not control attitudes in our society. A tomorrow where organised racist mobs can be unequivocally refused and government officials can intervene in their activities. We must not give up an inch to racism”, demand the chairpersons of the organisations that support the campaign.
European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) has criticised Finland, where racial discrimination charges have led to very few convictions and cases get taken to the court too rarely. The campaign has also received support from legal experts, who have pointed out that the current law is unclear and should be fixed to be in accordance with the international duties of Finland.
“When the current law is too ambiguous and does not work in practice, it is our duty as political actors to demand for the law to be clarified. Finland ratified the agreement against racial discrimination already 46 years ago. Now is the time to finally make the duties set out by the agreement a part of the Finnish law”, the chair persons of the supporter organisations continue.
Tomorrow without fear – organised racism into the criminal law is a non-partisan civil campaign. The aim of the campaign is to outlaw organised racism by a legal initiative signed by a minimum of 100 members of parliament. The campaign is now collecting signatures to a petition that can be signed on the campaign website and will be handed over to members of parliament in October. Already now over 5000 people have signed the petition.
 
***
               
Pressmeddelande
Fritt för publicering: Genast
 
Organisationerna bakom kampanjen “En morgondag utan rädsla”:: Nuvarande lagstiftning är inte tillräcklig för att hindra organiserad rasism
 
Organisationer som stöder kampanjen “En morgondag utan rädsla – Organiserad rasism till strafflagen” kräver att riksdagen agerar för att organiserad rasism förbjuds och deltagandet i sådan verksamhet kriminaliseras i den finska lagstiftningen. Organisationerna uppmanar alla finländare att underteckna kampanjens adress.
 
– Vi vill ha en gemensam morgondag utan rädsla. Vi vill se en morgondag där hot och trångsynthet inte styr attityder i vårt samhälle. En morgondag där man kan säga ett klart nej till organiserade rasistiska grupper och där myndigheterna kan ingripa i sådan verksamhet. Vi får inte vika en tum för rasism, säger ordförande för organisationer som stöder kampanjen.
 
Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) har kritiserat Finland för att rasism och diskriminering sällan går till domstol trots att rasism är ett ofta förekommande fenomen i samhället. ECRI prickar också Finland för att antalet domar i rasdiskrimineringsfall är väldigt få. Kampanjen har även fått stöd av juridiska experter som anser att den nuvarande lagstiftningen inte är entydig och borde ändras i enlighet med internationella förpliktelser.
 
– Den nuvarande lagstiftningen är oklar och fungerar inte i praktiken. Vi som samhälleliga aktörer känner att det är vår plikt att kräva en tydlig lagstiftning mot rasism. Finland ratificerade konventionen mot rasdiskriminering redan för 46 år sedan. Nu är det dags att skyldigheterna som stadgas i konventionen blir en del av den nationella lagstiftningen, fortsätter ordförande för organisationer om stödjer kampanjen.
 
“En morgondag utan rädsla – organiserad rasism till strafflagen” är en politiskt obunden medborgarkampanj. Kampanjens mål är att organiserad rasism förs in i strafflagen genom en lagmotion med underskrifter av över 100 riksdagsledamöter. Kampanjen kommer att lämna över en adress till riksdagen i oktober. Adressen kan undertecknas på kampanjens hemsida och har på en mycket kort tid lyckats samla 5000 underskrifter.
 

Edellinen artikkeli
Lisää työpaikkoja opiskelijoille
Seuraava artikkeli
Syyskorkeakoulu Turussa 8.-9.10.2016